Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Charakterystyka przedmiotu

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Tematem opracowania semestralnego jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uprzednio wykonanych analiz oraz ogólnej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla wybranej lokalizacji na terenie miasta Szczecina. Projekt MPZP powinien zostać sporządzony w pełnym zakresie (ustaleń planu i załącznika nr 1 rysunku planu), zgodnie z aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Szczecin lub w uzasadnionych przypadkach założyć zmiany w ustaleniach studium. Wybrane dla projektu tereny zlokalizowane są na terenie miasta Szczecina i prezentują różnorodny stopień istniejącego zagospodarowania. Pierwszym etapem opracowania będzie wykonanie analiz zewnętrznych i wewnętrznych oraz inwentaryzacji urbanistycznej terenu. Drugim etapem będzie opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Ostatnim i najważniejszym etapem będzie sporządzenie projektu MPZP opartego na założeniach przyjętych w koncepcji. Zadaniem studentów będzie podjęcie kluczowych decyzji o kombinacji funkcji na danym terenie oraz działań dotyczących obiektów istniejących. Podstawową funkcją proponowanych terenów będzie funkcja mieszkaniowa – dodatkowy program funkcjonalny i jego proporcje wynikały będą z analiz i koncepcji. Podstawowymi przesłankami opracowania będzie wpisanie się w wytyczne studium lub ich zmianą, wpisanie się w kontekst i skalę miejsca oraz stworzenie atrakcyjnego założenia urbanistycznego sprawnie funkcjonującego w przestrzeni miasta. Podstawową skalą opracowania dla poszczególnych etapów projektu będzie 1:1000.

LITERATURA (WYBRANE):

Sławomir Gzell 

NADWODNA LOKALIZACJA – CO TO DZIŚ OZNACZA DLA MIASTA?

 http://www.pif.zut.edu.pl/pif24-zeszyt-1_2015/

Sławomir Gzell 

EUROPEJSKIE MIASTO POTRZEBUJE POMOCY 

http://www.pif.zut.edu.pl/pif24--zeszyt-2_2015/

Chmielewski J. M.

Teoria urbanistyki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1996

Wejchert K.

Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa, 2008

K. Lynch

The image of the city, The MIT Press, Cambridge-Massachusetts-London, 1960

Jackson J.

A sense of place, a sense of time. Yale University, 1994

Ostrowski W.

Urbanistyka współczesna, Arkady, Warszawa, 1975

Czekiel-Świtalska E.

Znak miejsca a nowoczesna przestrzeń architektoniczna. The Sign of a Place in Modern Architectural Space. „Architektura” z.6-A/2008, zeszyt 15 (rok 105); wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008; str. 282-287

Czekiel-Świtalska E

Identity of place and culture of urban development. „Architectus”, Wrocław 2010 str 89-94

Czekiel-Świtalska E

ZAWÓD URBANISTY A PRAKTYKA ZAWODOWA W POLSCE 

http://www.pif.zut.edu.pl/pif25--2016/

Czekiel-Świtalska E

FAZY SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH 

http://www.pif.zut.edu.pl/pif20---2013/

Czekiel-Świtalska E

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO A BUDŻET GMINY

http://www.pif.zut.edu.pl/pif19---2013/

Czekiel-Świtalska E

KONIECZNE ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W POLSCE 

http://www.pif.zut.edu.pl/pif19---2013/

Czekiel-Świtalska E

KSZTAŁTOWANIE OTOCZENIA BUDYNKU W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ – ASPEKTY PRAWNE

http://www.pif.zut.edu.pl/pif18---2012/

Czekiel-Świtalska E

KONSULTACJE SPOŁECZNE W PLANOWANIU MIEJSCOWYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

http://www.pif.zut.edu.pl/pif17---2012/

Czekiel-Świtalska E

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE A PRAKTYKA W PLANOWANIU MIEJSCOWYM

http://www.pif.zut.edu.pl/pif16---2011/

Czekiel-Świtalska E

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE I REALIZACYJNE PLANOWANIA MIEJSCOWEGO

 http://www.pif.zut.edu.pl/pif15---2011/

Czekiel-Świtalska E

http://www.pif.zut.edu.pl/pif14---2010/


 http://www.pif.zut.edu.pl/journal-issues/