Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Informacje ogólne


WYTYCZNE DO PROJEKTU SEMESTRALNEGO - PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE
S2 i N2 – STUDIA MAGISTERSKIE

SEMESTR I

ZAKRES OPRACOWANIA: Projekt semestralny składa się z 3 podstawowych części (etapów):

ANALIZY

ZEWNĘTRZNE (wykonane bez rygoru zachowania skali, np.: na bazie zdjęć satelitarnych Google itp.):

Analiza komunikacji obszaru w kontekście miasta (komunikacja kołowa, zbiorowa, rowerowa, piesza)

Analiza funkcji w otoczeniu obszaru opracowania

Dodatkowo należy wykazać odniesienie i wytyczne dla terenu wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wykonać analizy historyczne jeśli istnieją materiały dotyczące projektowanego obszaru)

WEWNĘTRZNE (wykonane w określonej skali):

Inwentaryzacja urbanistyczna terenu w skali 1:1000 z dokumentacją zdjęciową

Mapa hipsometryczna terenu w skali 1:1000

Analiza historyczna

KONCEPCJA URBANISTYCZNA

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna wykonana na podkładzie mapowym w skali 1:1000 zawierająca:

- ogólna koncepcja zagospodarowania terenu (podział na strefy funkcjonalne, elementy krystalizujące układ urbanistyczny, układ i wysokość zabudowy)

- bryłowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zabudowy (geometria dachów, gabaryty budynków z widoczną liczbą kondygnacji, funkcja)

- układ komunikacyjny projektowanego założenia

- schematyczne przedstawienie parkingów

- wizualizacje całości założenia + miejsc charakterystycznych

Opcjonalnie dodatkowe schematy i szkice wyjaśniające przyjętą koncepcję

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rysunek + ustalenia planu) wykonany na podkładzie mapowym, w czytelnej technice, w skali 1:1000. Ustalenia planu opracowane w formie uchwały, zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trwale spiętym formacie A4.

Systematyczne przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej. Przedstawienie projektu miejscowego planu podczas "wyłożenia do publicznego wgladu" - na wyznaczonych ćwiczeniach prezentacja wszystkich grup w powiązaniu z dyskusją.

FORMA ZALICZENIA: Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie złożenie w podanym terminie kompletu dokumentacji projektu semestralnego oraz zaliczenie poszczególnych etapów. Zawartość opracowania:

PROJEKT SEMESTRALNY
(WG W/W ZAKRESU)

Analizy – złożone do formatu A4

plansze koncepcji - koncepcja złożona do formatu A4

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia planu i rysunek (wydruk rysunku na A3 - bez podklejania na plansze) – trwale spięte w formacie A4

MINIATURY

Miniatura koncepcji urbanistycznej i rysunku MPZP w formacie A3 – 1 egz.

WERSJA ELEKTRONICZNA PROJEKTU SEMESTRALNEGO

CD-ROM  z następującą strukturą zawartości:

KATALOG: ANALIZY > ZAWARTOŚĆ: analizy w formacie jpg

KATALOG:  KONCEPCJA > ZAWARTOŚĆ: koncepcja w oryginalnym rozmiarze jako plik .tiff (kompresja LZW) - 150dpi lub JPG

KATALOG: MPZP > ZAWARTOŚĆ: rysunek planu w oryginalnym rozmiarze jako plik .tiff (kompresja LZW) – 150 dpi lub JPG oraz ustalenia planu i dokumentacja formalno-prawna w formacie doc. lub .pdf

KATALOG: MINIATURY > ZAWARTOŚĆ: miniatury koncepcji i rysunku planu A3 w formacie .jpg

KATALOG: GRUPA > ZAWARTOŚĆ: plik .txt z numerem grupy i nazwiskami autorów projektu

POMOCNE AKTY PRAWNE:

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – (tekst ujednolicony z dnia 2011-09-07.)

ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WARUNKI TECHNICZNE

Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Polska Norma PN-B-01027_2002_ Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu